De gemeente Boxtel weer financieel gezond

Met een Veerkrachtig Boxtel als uitgangspunt voert de gemeente Boxtel de kerntakendiscussie. Door keuzes te maken kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel een sluitende begroting voorleggen. Met deze begroting brengt het college de basis op orde.

Kerntakendiscussie Boxtel

De gemeente Boxtel ging dit jaar in gesprek over de gemeentelijke taken. Wat voor een gemeente willen we zijn en welke taken horen daarbij? We moesten keuzes maken. Wat blijven we doen? En waar stoppen we mee? Deze discussie heeft geleid tot een afgebakend takenpakket waarmee de gemeente Boxtel aan de slag gaat. Dit zorgt voor een betere financiële situatie.

Veerkrachtig Boxtel

Met deze begroting brengt de gemeente Boxtel haar basis op orde en is zij weer financieel gezond. Het uitgangspunt voor deze begroting is Veerkrachtig Boxtel. Vertrekpunt is het leggen van een stevig fundament om door te groeien naar een ‘Dynamisch en Duurzaam Boxtel’. De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, transformaties in het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkelingen vragen extra aandacht. Samen zorgen we voor een leefbare gemeente.
Met Veerkrachtig Boxtel volgen we wettelijke richtlijnen en kiezen bewust welke terreinen we extra aandacht geven en welke minder. Daarbij houden we rekening met de sociale structuur van Boxtel en streven we naar een schone en veilige woonomgeving. Waar mogelijk temporiseren we de uitvoering van plannen en projecten.
We zoeken met de gemeenteraad naar nieuwe mogelijkheden om verder te bouwen aan onze mooie gemeente. Het beleidsakkoord ‘Samen aan de slag is’ hierbij leidend.

Lastendruk voor de gemeente Boxtel

In het beleidsakkoord koos het college voor een terughoudende ontwikkeling van de onroerende zaakbelasting en lokale lastendruk. De tarieven gaan omhoog met 2,1%. Voor afval en riolering zijn kostendekkende tarieven het uitgangspunt. De lokale lasten voor een gemiddeld huishouden stijgen met ongeveer 6%. Dit komt vooral door de kostenstijging afval.

Begrotingsbeeld na genomen maatregelen

Het college stelt veel maatregelen voor aan de gemeenteraad. Met deze maatregelen gaat Boxtel financieel gezond de toekomst tegemoet.

Na verwerking van de maatregelen uit de kerntakendiscussie leggen we de gemeenteraad een begroting 2022 voor die sluitend is. Op 2 november wordt de begroting besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Extra geld vanuit het Rijk

Het meerjarenperspectief laat een financieel gezonde situatie zien. Extra geld vanuit het Rijk zorgt hiervoor. Toch kiest het college niet voor minder bezuinigingen. ‘We kiezen voor het opbouwen van reserves. Onze opdracht is de basis op orde brengen. Dit doen we door solide te begroten. Financieel gezond zijn, betekent namelijk ook kunnen inspelen op eventuele tegenvallers’, aldus wethouder financiën Hans Heesen.