Gebiedsdag GreenTechPark

Op dinsdag 18 januari 2022 organiseert GreenTech Park Brabant haar eerste gebiedsdag. “We gaan die dag graag met de directe omgeving in gesprek over de gebiedsontwikkeling Greentech Park Brabant”, zegt wethouder Mariëlle van Alphen. Het doel van deze dag is om de directe omgeving goed te informeren over de huidige stand van zaken en wat de verdere projectaanpak is.

In 2021 is door de gemeente Boxtel een nieuwe start gemaakt met de ontwikkeling van ‘GreenTechPark Brabant’ (GTPB): een nieuw bedrijventerrein van circa 13 hectaren gelegen ten zuiden van de Keulsebaan. Het gebied staat ook wel bekend onder de naam ‘Vorst B’. 

Aangepast profiel

Op basis van de kernwaarden van de gemeente Boxtel – kleinschalig, slim, groen, sociaal, bottom-up – zijn de ideeën voor de ontwikkeling van bedrijventerrein ‘Vorst B’ ontstaan, gericht op het realiseren van groene innovaties binnen de biobased en circulaire economie. Bedrijven in samenwerking met onderwijsinstellingen, gericht op innovatie en duurzaamheid, vestigen kunnen zich vestigen. Het nieuwe bedrijventerrein heeft de werknaam GreenTechPark gekregen, zoals geschetst in de Ontwikkelvisie (2018). In het beleidsakkoord 2021-2016 (‘Samen aan de slag’) heeft het college het profiel van GTPB aangepast. Zo is het voorgenomen biomassaplein geschrapt. Daarnaast werd het profiel verbreed naar een duurzaam en/of circulair bedrijventerrein met kwalitatief hoogwaardige bedrijven. De gemeente verwacht dat sterke groei zal optreden bij bedrijven in de GreenTech. Onder meer vanwege het Rijksbreed programma met als streven een 100% circulair Nederland in 2050. Via GTPB wil Boxtel ruimte bieden en zich op dit thema profileren. 
 

Aanmelden

Direct omwonenden van het plangebied en bedrijven in de directe omgeving kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de gebiedsdag. “We denken daarbij bijvoorbeeld aan de inwoners van de buurtschappen Lennisheuvel en De Vorst, en aan de bedrijven op industrieterrein Ladonk”, zegt wethouder Van Alphen. “Inwoners die actief de ontwikkelingen volgen of daaraan willen bijdragen, zijn ook van harte uitgenodigd.”
Aanmelden voor deelname kan via deze link. Deelnemers ontvangen vervolgens een uitnodiging voor de digitale ontmoeting. Ook ontvangt u een verzoek om voorafgaande aan de gebiedsdag uw reactie te geven op een aantal vragen over de ambities voor GTPB. 

Als u niet kunt deelnemen aan de bijeenkomst, maar wel de vragenlijst wilt invullen dan kan dat hier:
•    Direct omwonenden
•    Geïnteresseerde ondernemers

De gebiedsdag voor direct omwonenden vindt plaats op dinsdag 18 januari van 20:00 uur tot 22:00 uur. Op deze dag wordt er ook een bijeenkomst gepland voor bedrijven die reeds concrete interesse hebben getoond om zich te vestigen. Deze ontmoeting vindt plaats van 14:00 uur tot 16:00 uur.
 

Meer informatie

Meer informatie is hier te vinden. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook abonneren op de nieuwsbrief.