Geen terrasbelasting dit jaar in Boxtel

Door de coronacrisis leven we in een tijd vol onzekerheden op het gebied van gezondheid en financiële vooruitzichten. Het bedrijfsleven en met name de horeca, heeft al een tijd lang geen of weinig inkomsten terwijl de uitgaven gewoon doorgaan. Tot deze uitgaven worden ook de gemeentelijke belastingen gerekend. Net als vorig jaar is de gemeente Boxtel nagegaan wat de mogelijkheden zijn om belastingplichtigen die door de coronacrisis in financiële problemen gekomen zijn, tegemoet te komen. Hierbij is gekeken naar gemeentelijke belastingen. Omdat wij verwachten dat het gebruik van de terrassen ook dit jaar beperkingen zal kennen, heeft het college besloten geen precariobelasting voor terrassen te heffen. Dit besluit is reeds aan de ondernemers medegedeeld.

Aantal andere manieren tegemoetkomen

Naast de belasting voor terrassen kunnen we op nog een aantal andere manieren tegemoetkomen aan het bedrijfsleven:  

  • Aanslagen toeristenbelasting 2020 in het najaar 2021 op te leggen; de betalingstermijn van één maand kan op verzoek verlengd worden tot drie maanden. Daarnaast is de kans groot dat er geen of minder overnachtingen zijn dit jaar. Dat zal blijken uit de aangifte en de aanslag wordt dienovereenkomstig vastgesteld (in 2022).
  • Ook voor de markt gelden beperkingen. Zo is er minder ruimte vanwege de afstandsregel. Daarnaast is de markt alleen toegankelijk voor marktkooplieden die foodartikelen verkopen. Voor degenen die een vaste standplaats hebben en hiervan geen gebruik (hebben) kunnen maken, is vermindering van de berekende marktgelden op zijn plaats. Deze vermindering kan pas eind 2021 doorgevoerd worden. Dan is duidelijk over welke periode gebruik van de standplaatsen niet mogelijk was.
  • Verder zijn er ook activiteiten zoals evenementen, (snuffel)markten en collecties die niet door kunnen gaan. De legeskosten voor de vergunningen kunnen nu niet betaald worden uit de opbrengsten van deze activiteiten. Daarom verminderen we ook de betreffende legesaanslagen tot 0 euro.
     

Betalingsregeling

Op verzoek kunnen we een betalingsregeling te treffen. Dit kan in de vorm van gespreide betaling (meer termijnen) of (gedeeltelijk) uitstel van betaling. Voor privé belastingschulden kan kwijtschelding worden aangevraagd. De aanvragen worden individueel beoordeeld.