Geheimhouding gegevens Basisregistratie Personen (BRP)

Van alle inwoners van Boxtel zijn gegevens opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP, ofwel Nederlandse bevolkingsadministratie). Het gaat om jouw:

  • adresgegevens
  • gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • nationaliteit
  • ouders en eventuele kinderen

Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt

Aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de informatie die zij uit de basisadministratie van de gemeente hebben ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kun je niet voorkomen omdat deze verplicht is.

Een verzoek om geheimhouding van jouw gegevens

In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente vragen om gegevens uit de basisadministratie te verstrekken die op jou betrekking hebben. Voor deze verstrekkingen kun je verzoeken om geheimhouding van jouw gegevens. Het gaat dan om het verstrekken van gegevens aan:

  • zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat);
  • zogenoemde vrije derden (particulieren en niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen).

Een verzoek om geheimhouding vraag je aan met behulp van jouw DigiD. Als je wilt weten aan wie in het afgelopen jaar over jouw gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kun je daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Het overzicht wordt dan binnen enkele weken (kosteloos) naar jou toegezonden.

Het is belangrijk dat jouw gegeven juist en actueel zijn

Als je daaraan twijfelt neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken via  (0411) 65 59 11. Daar is ook een folder verkrijgbaar over de Basisregistratie Personen en uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie.

Meer informatie over geheimhouding vind je op onze website of www.rijksoverheid.nl.