Gemeente kiest soort geluidscherm langs spoor

ProRail bereidt het aanbrengen van geluidmaatregelen aan en langs het spoor voor. Dit doet zij in opdracht van het Ministerie van I&W. Het gaat hierbij om zowel raildempers als geluidschermen. Voor het soort geluidschermen is aan het college van de gemeente Boxtel gevraagd om een voorkeurskeuze aan te geven.

Keuze geluidscherm

In opdracht van het Ministerie van I&W is Ingenieursbureau Movares gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding van de werkzaamheden. Movares heeft daarom aan de gemeente gevraagd een keuze te maken uit een aantal mogelijke geluidschermen. Gemeente Boxtel geeft de voorkeur aan schermen van houtvezelbeton met een variatie van klim- en struikbeplanting. De keuze hiervoor maken we om verschillende redenen:

  • Duurzaamheid. Houtvezelbeton is een duurzaam en volledig recyclebaar materiaal, gemaakt van schoon resthout van de houtverwerkende industrie. Het productieproces is milieuvriendelijk.
  • Landschappelijke inpassing. Het aanbrengen van gevarieerde beplanting is goed mogelijk op dit type geluidscherm. Het vermindert de barrièrewerking die uit kan gaan van geluidschermen. Daarnaast zorgt de beplanting voor positieve bijdragen aan het verminderen van hitte in de buurt van bebouwing. Ook sluiten deze schermen met beplanting meer aan bij bestaande laanbeplanting langs infrastructuur.

Meer kansen benutten

Naast de voordelen op het gebied van geluidsreductie, bieden de geluidschermen ook andere kansen. De gemeente Boxtel roept Movares en ProRail op om in overleg deze kansen te onderzoeken en waar mogelijk te benutten. We denken hierbij aan kansen voor:

  • Biodiversiteit. Zo moet rekening gehouden worden met voorzieningen waaraan klimplanten met ranken zich kunnen optrekken (leiplanten). Ook onderzoeken we graag met de natuurverenigingen in Boxtel de mogelijkheid de schermen te voorzien van nestgelegenheden voor vogels, insecten en vleermuizen.
  • Mogelijkheden voor zonnepanelen. Samen met Movares en ProRail willen we de kansen voor zonnepanelen bekijken. Bij ProRail is hier al ervaring mee opgedaan. Op basis van deze ervaring willen we aan tafel met ProRail om de mogelijkheden in Boxtel te onderzoeken.
  • Herkenning Boxtel aan binnenzijde geluidscherm. Boxtel is de poort naar het Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud. Graag onderzoeken we samen met ProRail de mogelijkheden om beide initiatieven zichtbaar te maken bij de treinreiziger bij aankomst in en/of passage door Boxtel, dus aan de binnenzijde van het geluidscherm.
  • Verbeteren externe veiligheid. Met de komst van de schermen zijn er kansen om effecten van zogenaamde plasbranden te beperken. Bij het schermontwerp dient hiermee rekening te worden gehouden.
  • Verbeteren van de luchtkwaliteit. Er is een nieuw type houtvezelbeton ontwikkeld dat niet alleen geluid absorbeert, maar daarnaast ook de luchtkwaliteit verbetert.

Saneringsplan ProRail en vervolg

ProRail werkt in opdracht van het Ministerie aan een plan met daarin maatregelen die de geluidbelasting op de omliggende woningen terugbrengt, het saneringsplan. De maatregelen per locatie verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld de hoogte van de bebouwing. Het gaat om raildempers en/of geluidsschermen. De geluidschermen lopen uiteen van 1 tot 5 meter hoogte. De nadruk ligt op het zo snel mogelijk realiseren van de geluidmaatregelen langs beide sporen. Daar waar geen woningen dan wel alleen recente woningen staan, vinden geen geluidmaatregelen plaats.
Voor een groot aantal geluidschermen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. De gemeente dringt bij ProRail en Movares aan op het voeren van een omgevingsdialoog over deze schermen. Wanneer de omgevingsaanvraag wordt ingediend, hangt af van het verloop van de aanbestedingsprocedure.