Gemeentelijke heffingen 2020

Zoals gebruikelijk stelt de gemeenteraad in haar decembervergadering de tarieven vast van de gemeentelijke heffingen voor het komende jaar 2020. In onderstaande toelichting lees je meer over het voorstel van het college. Eerder heeft de raad de inflatiecorrectie voor 2020 vastgesteld op 2,9%. Vrijwel alle heffingen worden met dit percentage verhoogd. Voor enkele heffingen geldt ook het uitgangspunt van een 100% kostendekkend tarief: afvalstoffen- en rioolheffing, leges omgevingsvergunning, grafrechten en marktgelden.

Voorlopige vaststelling OZB

De tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) worden voorlopig vastgesteld door de raad. De OZB wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van een object per 1 januari 2019. De waardering van alle objecten is nog niet afgerond. Verwacht wordt dat de definitieve waarderingscijfers pas voor de raadsvergadering van januari 2020 bekend worden. Daarom is nu een fictieve tariefaanpassing van +15% aangehouden. De hoogte van de OZB tarieven is nu dus zodanig hoog dat de tarieven na 1 januari 2020 naar beneden bijgesteld kunnen worden. De tarieven kunnen namelijk in de loop van het belastingjaar niet hoger vastgesteld worden; zij mogen wel naar beneden bijgesteld worden. In januari of februari 2020 volgt de definitieve, lagere, vaststelling van de OZB-tarieven. De verwachting is dat een eigenaar van een huis in 2020 gemiddeld zo’n 3% meer OZB betaalt dan in 2019.

Kosten afvalverwerking

Er is sprake van stijgende kosten op het gebied van de afvalverwerking. We zien een landelijke trend dat afval verwerken steeds duurder wordt. Dit komt grotendeels doordat verwerkingskosten toenemen, de afvalstoffenbelasting verhoogd is en opbrengsten afnemen. Daarnaast worden ook allerlei aanvullende kosten, zoals bijvoorbeeld materieel en brandstof, duurder. In de gemeente Boxtel scheiden we afval steeds beter. Hiermee zorgen we voor een zo minimaal mogelijke stijging.

 

Ook worden de kosten voor het kwijtschelden van de afvalstoffenheffing voor inwoners met onvoldoende financiële middelen en kosten van het legen van prullenbakken in de openbare ruimte voortaan opgenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Dit heeft de gemeenteraad besloten in het kader van de financiële tekorten. Net als vorig jaar kan nog wel een incidentele korting op het vastrechttarief worden verleend.

 

De tarieven voor de het ledigen van de container stijgen ook door de toenemende verwerkings- en aanvullende kosten voor verwerken van het afval. Voor een meerpersoonshuishouden met 10 ledigingen restafval stijgt de te betalen afvalstoffenheffing in 2020 met 19%.

Rioolheffing

Op 10 december 2019 bespreekt de gemeenteraad het vernieuwde verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan. Dit plan is ook de basis voor de rioolheffing 2020. Daarnaast zijn in het kader van de financiële tekorten de kosten van kwijtschelding rioolheffing en de kosten van een deel van het veegvuil voortaan opgenomen in het tarief van de rioolheffing. Voor een huishouden met een waterverbruik tot 200 m3 stijgt de rioolheffing met 5%.  

Gehandicaptenparkeerkaart

Sinds lange tijd werd voor een gehandicaptenparkeerkaart € 0,00 aan leges berekend (exclusief keuringskosten). De kosten voor het maken van een gehandicaptenkaart worden nu in rekening gebracht. Daarom wordt m.i.v. 2020 € 28,70 geheven.

Evenementen

Tot nu toe zijn de hoogte van de leges voor evenementen afhankelijk van het aantal bezoekers. Ze zijn niet kostendekkend. Zeker niet als het gaat om de risico-evenementen. In de nieuwe tariefbepaling wordt een onderscheid gemaakt tussen A (regulier), B en C evenementen. De tarieven worden respectievelijk € 100, € 1.000 en € 8.000. Deze bedragen zijn gerelateerd aan de werkzaamheden per categorie en de bijbehorende kosten. Er is gekeken naar de tarieven en de werkwijze bij evenementen in omliggende gemeenten.