Gepland onderhoudswerk Sparrenrijk gaat niet door

Het voorgenomen onderhoud van het gemeentelijke deel van Sparrenrijk heeft de afgelopen weken voor de nodige maatschappelijke onrust gezorgd. De gemeente heeft verschillende brieven ontvangen van mensen die zich ongerust maken. Ook enkele politieke partijen hebben vragen gesteld. We hebben deze geluiden gehoord. De onderhoudswerkzaamheden die komende week zouden starten, gaan niet door.

Nieuw beheerplan eerst

In 2020 was deze stap van het reguliere onderhoud al ingezet. De geplande werkzaamheden komen dus voort uit het vigerend beheerplan. Nu loopt dit ongelukkig samen met de mogelijkheid om te reageren op het concept voor een nieuw beheerplan voor Sparrenrijk. Dit levert zoveel verwarring op, dat we eerst het nieuwe beheerplan gaan afronden en nu geen onderhoudswerkzaamheden aan Sparrenrijk gaan starten.

Ruim aandacht voor reacties

In het nieuwe beheerplan zal ruim aandacht worden besteed aan alle gemaakte opmerkingen in de reacties die we tot nu toe hebben ontvangen. De reacties helpen ons in de afwegingen die we maken voor het beheerplan en de inrichting van het bos. En waar mogelijk zullen we aangeven om welke hoeveelheden het gaat. Het is alleen nooit het plan geweest om álle Amerikaanse eiken te verwijderen. De lanenstructuur, ook die met de Amerikaanse eiken, blijft gehandhaafd.

Publicatie kruist beslissing

Het voorbereiden van de publicaties in de krant, en de beantwoording van de vragen van de verschillende politieke partijen hebben het besluit om de werkzaamheden stil te leggen gekruist. Bij het ter perse gaan van de kranten was deze beslissing nog niet bekend. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een goed bos vraagt om goed beheer. Dat kan op meerdere manieren. Wij moeten daarvoor de juiste afweging maken om tot een nieuw beheerplan te komen. De belangen van het klimaat zullen we daarbij nadrukkelijk betrekken.