Kijk live mee mee de informatie-/uitwisselingsbijeenkomsten op woensdagavond 1 juli

Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. De toelichting van de accountant op de jaarrekening 2019 gemeente Boxtel begint om 19.30 uur. Het onderwerp Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt om 21.00 uur besproken. 

Volg de bijeenkomst live via de online livestream

Deze beeldvormende avond wordt in eerste instantie georganiseerd voor raadsleden om zich voor te bereiden op de latere besluitvorming over deze onderwerpen. Bij deze beeldvormende bijeenkomsten mogen derden helaas niet fysiek aanwezig zijn. Dit is een maatregel tegen de verspreiding van het Coronavirus. Je kunt deze bijeenkomst wel digitaal/live volgen via https://kijkopdestream.nl/boxtel/. Via de live uitzending zie en hoor je wat er in de raadszaal besproken wordt.

Wil je een vraag stellen over wat er besproken wordt? Dat kan. Je kunt jouw vraag via een WhatsApp- of sms-bericht sturen naar 06 - 37003116. Dit is het mobiele telefoonnummer van Inge Smits, raadsgriffier. Je kunt ook jouw vraag via de email stellen: griffie@boxtel.nl.

Jouw vraag wordt door de voorzitter ingebracht en, als het mogelijk is en de tijd het toelaat krijg je een antwoord. 

Toelichting accountant jaarrekening 2019 gemeente Boxtel

In de raadsvergadering van 7 juli wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de gemeente Boxtel besproken. Zoals gebruikelijk geeft de accountant vooraf een korte toelichting op zijn belangrijkste bevindingen van de uitgevoerde controle.

Vervallen: Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

De op deze avond geplande beeldvorming over PHS  komt te vervallen en wordt verzet naar een later moment. Daarvoor in de plaats wordt op 1 juli een bijeenkomst georganiseerd over Vion i.r.t. het coronavirus.

Afgesproken is dat het college de gemeenteraad periodiek bijpraat over de uitwerking van het Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Boxtel. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de huidige stand van zaken.

Deze bijeenkomst start om 20.45 uur in de Raadzaal.