Maatregelen PHS overweg Runsdijk

De voormalige gemeente Haaren heeft, net als Boxtel, in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) een bestuursovereenkomst Maatregelen PHS Runsdijk Esch. Deze bestuursovereenkomst is, evenals die voor Boxtel, ook in 2015 getekend. Vervolgens is in 2016 - 2017 een variantenstudie uitgevoerd, waarbij belanghebbenden en belangenvertegenwoordigers nauw zijn betrokken. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van een voorkeusvariant.

Bredere benadering

Na vaststelling van de uiteindelijke voorkeursvariant B in 2018, is er vanuit Haaren even een pas op de plaats gemaakt. De gemeente Haaren heeft aan partijen voorgesteld om een integrale studie uit te voeren, die mogelijk tot een betere oplossing zal leiden. Partijen hebben in 2019 afgesproken een verkenning te doen naar een integrale oplossing waarmee mogelijk meerdere gelijkvloerse overwegen gesaneerd kunnen worden.

Stand van zaken en planning

De opvolging van deze actie was met de herindeling van Haaren en de overdracht van dit dossier naar de gemeente Boxtel nog niet opgepakt. Afgelopen maanden is het gesprek hierover tussen partijen, de gemeente Boxtel, Rijk, Provincie en ProRail, daarom weer opgestart. Partijen zijn nog steeds van mening dat het zinvol is eerst een breder onderzoek uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2022 verwacht. Dan ontstaat duidelijkheid over het perspectief voor de langere termijn en wat dit betekent voor de maatregelen op korte termijn bij de overweg Runsdijk. Wanneer er geen beter en/of haalbaar alternatief uit het onderzoek naar voren komt, wordt de planuitwerking conform de vastgestelde variant B opgepakt. De belanghebbenden in het gebied worden over de voortgang van het onderzoek en de uitkomsten geïnformeerd.