Meer Boxtelse statushouders aan werk of studie

Gemeente neemt deel aan pilots nieuwe inburgeringswet.

Eind 2018 bestond ongeveer een kwart van het uitkeringsbestand van de gemeente Boxtel uit (voormalig) statushouders. Begin 2019 startte de gemeente met een nieuwe werkwijze ter ondersteuning van deze doelgroep. Nu, een jaar later, lijkt de aanpak aan te slaan. De gemeente Boxtel wil door deelname aan twee pilots kijken of het mogelijk is om nog meer statushouders versneld uit de uitkering te krijgen.

Bijna 25% zelfredzamer

In 2019 hadden 18 van de in totaal 72 statushouders-huishoudens geen bijstandsuitkering meer nodig. Het overgrote deel van hen heeft betaald werk gevonden. Een aantal heeft betaald werk met loonkostensubsidie of volgt een opleiding met studiefinanciering. Dit betekent dat bijna 25% van de ondersteunde groep financieel zelfredzamer is en actief meedoet in de samenleving. Het aantal statushouders dat in 2019 geen bijstandsuitkering meer nodig had, was daarmee groter dan het aantal nieuwe statushouders dat een uitkering ontving.

Uit onderzoek van CBS (2019) blijkt dat na 3,5 jaar ongeveer een kwart van de statushouders die in 2014 arriveerden een betaalde baan heeft gevonden. Ook in Boxtel is dit het geval.

Persoonlijk inburgeringsplan

De gemeente stelde samen met diverse partners een actieplan op. Wethouder Eric van den Broek: “Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning die recht hebben op huisvesting. Maar een dak boven je hoofd is niet genoeg. De gemeente Boxtel heeft, samen met haar partners, gezocht naar de juiste ondersteuningsvorm om deze groep inwoners beter te laten integreren in de Boxtelse gemeenschap.” In het actieplan lag de nadruk op een individuele aanpak. Zo werd er per statushouder een persoonlijk inburgeringsplan ontwikkeld, met ondersteuning die rekening houdt met hun specifieke achtergrond. De verschillende professionals die deze ondersteuning bieden, werkten nauw samen. Een concreet voorbeeld is de samenwerking tussen de gemeente, WSD en Vion. Na een proefperiode hebben vier Eritrese statushouders, woonachtig in Boxtel, in maart jl. een arbeidscontract getekend bij Vion.

Deelname pilots nieuwe inburgeringswet

Het Rijk werkt momenteel aan een nieuw inburgeringsstelsel, vastgelegd in de Wet Inburgering. Deze wet gaat per 1 juli 2021 in. De wet moet ervoor zorgen dat alle statushouders snel en volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. De gemeente Boxtel, werkt samen met enkele regiogemeenten, mee aan de Wet Inburgering door deel te nemen aan twee pilots.

Verbetering inburgering vrouwelijke nieuwkomers

Als aanloop naar de Wet Inburgering neemt gemeente Boxtel deel aan de pilots(Arbeids)participatie vrouwelijke inburgeringsplichtigen en Evaluatie-onderzoek inburgeringsprogramma Z-route.

De eerste pilot is bedoeld om te onderzoeken hoe vrouwelijke nieuwkomers sneller kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. De andere pilot is een onderzoek naar de effecten en werking van het inburgeringsprogramma Taal Doen! Dit programma heeft de WSD een paar jaar geleden ontwikkeld voor on- en laaggeletterde nieuwkomers.

De gemeente Boxtel verwacht door deelname aan deze pilots meer inzicht te krijgen in de vraag hoe de arbeidsparticipatie van statushouders bevorderd kan worden. Eind dit jaar wordt de voortgang van de pilots besproken.