meewerken begint met een goed gesprek

In zijn eerste 100 dagen als waarnemend burgemeester in Boxtel ging Fons Naterop in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden. Allemaal hebben ze ideeën voor een beter Boxtel. Over de rol van de gemeente, over inspraak, en ook over meewerken. Burgemeester Naterop haalde er  4 rode draden uit. Deze deelt hij graag met alle inwoners

De 4 rode draden

Er is een enorme betrokkenheid in Boxtel

Deze grondhouding in de samenleving is goud waard en heeft al heel veel opgeleverd in het kader van meewerkend boxtel. Er is een enorme betrokkenheid, enthousiasme en transparantie vanuit de organisatie. De intrinsieke motivatie om de dingen echt goed te doen treft mij dagelijks enorm. Goud waard! Er zijn dan ook legio voorbeelden aan te halen waar Boxtel onderscheidend vermogen laat zien. De twee wijkmakelaars kunnen zo een trits van voorbeelden opsommen. Prachtig, wij zijn er trots op en mogen al die positieve punten ook veel meer uitdragen, want het motiveert tot meer.

Verwachtingen over burgerparticipatie verschillen

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Enthousiasme moet soms bijgestuurd worden en verwachtingen herijkt. Het is dus verstandig om met respect het kritisch vermogen uit de samenleving een zorgvuldige plaats te geven in een te doorlopen proces. Aan de ‘voorkant’ helder maken hoe je burgerparticipatie gaat invullen, hoe en wat je gaat communiceren, of er plaats en ruimte is voor dialoog en wanneer.  In trajecten waarin de overheid de initiator is kunnen we het volgende doen: 

  • Communicatie aan het begin van elk proces ruimhartig een plaats geven en verwachtingen vanaf het begin en gedurende het gehele proces goed managen.
  • Duidelijk aangeven wat er met de inbreng gedaan is  en de gemaakte afwegingen transparant maken. Deze informatie niet alleen naar betrokkenen terugkoppelen, maar ook anderen de gelegenheid geven er kennis van te nemen.
  • De afspraken die er gedurende het proces met inbreng vanuit de samenleving gemaakt zijn, ook nakomen. Afspraak is Afspraak! 

En dan nog moeten we erkennen en onderkennen dat er tegenstellingen blijven. Ook na een zorgvuldig doorlopen proces waarin belangen goed zijn gewogen en afgewogen. De overheid heeft immers tot taak om in het perspectief van het algemeen maatschappelijk belang een afgewogen besluit te nemen.

Overheidsparticipatie vraagt om verfijning

Daar waar Boxtel faciliteert bij allerlei evenementen en initiatieven (overheidsparticipatie) gaat de duim omhoog vanuit de samenleving. Daar waar de echte overheidsparticipatie in Boxtel vele vruchtbare burgerinitiatieven heeft opgeleverd en waar je als overheid ‘gek’ zou zijn als je deze waardevolle betrokkenheid onvoldoende herkent en erkent, verdienen dergelijke trajecten ook enige verfijning. 

Goed verwachtingenmanagement is ook hier essentieel. Er wordt ontzettend veel aangedragen door de samenleving. De overheid heeft ontzettend veel ‘gereedschappen’ in huis. Dat is niet altijd baar geld leveren, maar juist misschien wel in ambtelijke (vak)kennis op uiteenlopende terreinen.  Nadat iets is aangedragen, maar voordat iets daadwerkelijk wordt toegezegd, moet wel eerst door het college een afweging gemaakt worden. Waar zeggen we ja tegen. Vervolgens moet de organisatie dat kunnen leveren waar in redelijkheid om wordt gevraagd. Cobeleving, Co-creatie en Co-uitvoering, komen dan in beeld. Samen oppakken en uitvoeren. Een deel van de organisatie zou zich moeten ontwikkelen als echte verbinder op basis van bestuurlijk en ambtelijk commitment. Hier zal ook heel veel goodwill vanuit de samenleving uit voortkomen.

We kunnen niet alles zien

Het aanbrengen van focus en dat ook goed doen is onze leidraad. Dat geldt voor het proces (de dialoog met inwoners, goed verwachtingenmanagement, het realiseren van toegevoegde kwaliteit vanuit de ambtelijke organisatie) en voor het uiteindelijke resultaat. Het realiseren van deze focus, de rust gunnen om dat ook te realiseren en de waan van de dag niet leidend laten zijn, is een uitdaging. Al met al een verantwoordelijkheid voor zowel gemeenteraad, college en organisatie om dit goed op te pakken.

Conclusies

Waar je als overheid de lead hebt (burgerparticipatie) moet je wel je procesverantwoordelijkheid nemen en de inbreng vanuit de samenleving stimuleren. Maar ook terugkoppelen wat je met deze inbreng gedaan hebt en gemaakte afspraken nakomen. Van de samenleving mag je tegelijkertijd vragen om respectvol om te gaan met de afweging die de overheid gemaakt heeft en met het feit dat dit niet altijd strookt met het individuele belang. Uiteindelijk blijven er altijd bezwaar- en beroepsmogelijkheden open voor onze inwoners.  In het proces van overheidsparticipatie heeft de samenleving de lead en is de overheid faciliterend. Laten we in 2019 de uitdaging aangaan om enkele pilots van burgerinitiatieven uit de samenleving op de nieuwe manier aan te pakken.

Terugkoppeling op maandag 3 juni

De inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden met wie burgemeester Fons Naterop in gesprek is geweest hebben voor 3 juni een uitnodiging ontvangen. Samen bespreken zij de 4 rode draden.