MijnGemeenteDichtbij wil dienstverlening op peil houden

Sinds 2016 maken de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel gebruik van dezelfde werkorganisatie: MijnGemeenteDichtbij. Uit een evaluatie van Berenschot komt naar voren dat MijnGemeenteDichtbij niet de benodigde financiële middelen heeft om de dienstverlening op peil te houden. Problematiek waar veel gemeenten in Nederland mee te maken hebben. Het plan van aanpak om deze aandachtspunten aan te pakken, vraagt om extra middelen. MijnGemeenteDichtbij vraagt voor 2022 in totaal 2.484.200 euro om de dienstverlening op peil te houden.
Naast het incidentele bedrag voor 2022, is er ook een structurele oplossing nodig. Wat de effecten voor 2023 en verder zijn, wordt onderzocht en komt terug in de kadernota 2023.

Onderzoek Berenschot

Uit het Berenschot rapport blijkt dat MijnGemeenteDichtbij met minimale middelen, het maximale heeft geleverd. Dit is gelukt door op het scherpst van de snede te organiseren. Op landelijk niveau wordt ook gewerkt met substantieel minder mensen dan nodig. Door taken die overkomen vanuit het Rijk en de veranderde markt, staat de organisatie onder druk. Het Algemeen Bestuur wil zorgen dat het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd wordt. Daarnaast wil het Algemeen Bestuur ruimte creëren om de organisatie toekomstbestendig te maken. Daar zijn de gevraagde middelen voor nodig.

Klaar voor de toekomst

De vraag, ambities en capaciteit bij MijnGemeenteDichtbij zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Er is teveel werk, dat door te weinig mensen opgepakt moet worden. Een oplossing ligt enerzijds in het aantrekken van personeel en anderzijds in een organisatieontwikkeling gericht op de toekomst en de veranderende maatschappelijke vraag. Het Algemeen Bestuur van MijnGemeenteDichtbij onderstreept dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn. ‘Deze impuls is nodig is om de dienstverlening op peil te houden.’

Budgetten zijn ontoereikend

Vanaf de start van MijnGemeenteDichtbij is er te weinig werkkapitaal voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Er is een tekort op de structurele loonkosten. Door de krappe arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijk in te vullen. Om de dienstverlening toch te kunnen blijven verlenen, is dure inhuur noodzakelijk. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren taken van het Rijk en de provincie naar gemeenten gegaan, vaak zonder bijbehorende budgetten. Hier hadden alle gemeenten in Nederland mee te maken.

Het Algemeen Bestuur vraag om extra middelen

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn extra middelen nodig. Dit vraagt voor 2022 een bedrag van € 2.484.200,-. € 1.391.400,- voor Boxtel en € 1.092.800,- voor Sint-Michielsgestel.