PERSBERICHT: 3e Gebiedsdag GreenTech Park Brabant ontvangt input tot volgende stap

Dinsdag 29 maart vond de derde gebiedsdag van GreenTech Park Brabant plaats. De dag leverde veel input op om een gezamenlijk toekomstbeeld te schetsen voor het duurzame bedrijventerrein.

Twee bijeenkomsten

De gebiedsdag was opgesplitst in twee bijeenkomsten, een voor ondernemers en de ander voor omwonenden van het toekomstige terrein en andere geïnteresseerden. Beide momenten hadden hetzelfde doel: ‘waar moet volgens u het terrein aan voldoen?’ Bij ondernemers werden onderwerpen als onderlinge samenwerking, mogelijke bedrijfsactiviteiten en kennisdeling besproken. Bij de inwonersbijeenkomst kwam onder andere de inpassing in de groene omgeving ter sprake en het voorkomen van mogelijke geluids-en verkeershinder.

Ambitiedocument

De input die uit de gebiedsdag is opgehaald, wordt meegenomen in het ambitiedocument. “We bedanken iedereen voor zijn of haar opmerkingen en suggesties”, zegt wethouder Mariëlle van Alphen. “Vanaf het eerste moment bieden we alle betrokkenen de kans om inspraak te hebben. Op deze manier willen we tot een eenduidig en realistisch toekomstbeeld komen; het zogenaamde ambitiedocument.”

Voortgang van het project

Nadat het ambitiedocument definitief is, wordt gestart met de voorbereidingen van het bestemmingplan. De verwachting is dat het ambitiedocument voor de zomerperiode is opgesteld. In het vierde kwartaal wordt het ontwerp bestemmingsplan aangeboden. In 2023 wordt het bestemmingsplan vervolgens vastgesteld. In 2024 zal de aanbesteding, de aanleg van de infrastructuur en start van de kaveluitgave plaatsvinden.