PERSBERICHT - Onderzoek naar bredere aanpak spooroverweg Runsdijk

Afgelopen maanden heeft gemeente Boxtel gesprekken gevoerd met Rijk, Provincie en ProRail over de spooroverweg Runsdijk in Esch. De insteek van de gesprekken was de afspraak om een bredere aanpak van spooroverweg Runsdijk in Esch te onderzoeken, waarbij de overwegen tussen Vught en Boxtel worden betrokken. Bekeken wordt of dit tot een betere oplossing kan leiden. Alle partijen waarmee is gesproken lijken nog steeds van mening dat het zinvol is dit breder onderzoek uit te voeren

Wat eraan vooraf ging

Omdat er meer treinen gaan rijden over het spoor bij Esch, vragen veiligheid en leefbaarheid rond de overweg aandacht. De voormalige gemeente Haaren (waar Esch tot 1/1/2021 bij hoorde), heeft in 2015 een bestuursovereenkomst gesloten met het Rijk en de Provincie over een aanpassing van de overweg en de wegen die daarop aansluiten. In de jaren daarna is er onderzoek gedaan en overleg met belanghebbenden geweest. Met als uiteindelijk resultaat dat er in 2018 een voorkeur voor een oplossingsvariant is uitgekomen, variant B. 
 

Oplossing breder bekijken

Na het vaststellen van variant B is vanuit Haaren even een pas op de plaats gemaakt. De gemeente Haaren heeft aan Rijk, provincie en ProRail voorgesteld om een studie uit te voeren naar een oplossing waarbij ook andere gelijkvloerse spoorovergangen tussen Vught en Boxtel worden meegenomen. Dit kan mogelijk tot een betere oplossing leiden. In 2019 is afgesproken deze bredere insteek te verkennen waarmee mogelijk meerdere gelijkvloerse overwegen gesaneerd kunnen worden. 
 

Stand van zaken en planning

De opvolging van deze actie was met de herindeling van Haaren en de overdracht van dit dossier naar de gemeente Boxtel nog niet opgepakt. Afgelopen maanden is het gesprek hierover tussen partijen, de gemeente Boxtel, het Rijk, de Provincie en ProRail, daarom weer opgestart. Partijen zijn nog steeds van mening dat het zinvol is eerst een breder onderzoek uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2022 verwacht. Dan ontstaat duidelijkheid over wat dit betekent voor het perspectief voor de langere termijn – waarbij dus meerdere overwegen worden betrokken - en wat dit betekent voor de maatregelen op korte termijn bij de overweg Runsdijk. Wanneer er geen beter en/of haalbaar alternatief uit het onderzoek naar voren komt, pakken we de uitwerking van variant B op.  

De direct omwonenden van de spooroverweg Runsdijk en Platform Esch Perspectief zijn hierover geïnformeerd.