Praktijkproef langzaam rijdende goederentreinen van start

Wat zijn de effecten als goederentreinen minder hard rijden in de nachtelijke uren? Maandag 23 december start een praktijkproef op de A2-spoorcorridor tussen Meteren en Boxtel. Een deel van de goederentreinen past dan de snelheid aan tussen 01.00 en 05.00 uur. Deze praktijkproef is een initiatief van het Ministerie van IenW en wordt uitgevoerd door de goederenvervoerders en ProRail.

Zorgen en de klachten over trillingen van omwonenden langs het spoor zijn toegenomen

Op verschillende plaatsen willen mensen weten of ze meer trillingen gaan ervaren wanneer er meer treinen gaan rijden en harder gaan rijden. Kortom, ze maken zich zorgen over de leefbaarheid nu en in de toekomst. De maatregelen om trillingsoverlast aan te pakken zijn helaas (nog) beperkt. Dat komt omdat ‘treintrillingen’ een complex probleem is. Mede om die reden ontbreekt het – in tegenstelling tot geluid – aan een wettelijk kader om de hinder te bestrijden. Daarom heeft ProRail  afgelopen zomer, in opdracht van I&W, een innovatie-agenda opgesteld. Aan de hand hiervan doen we onderzoek naar het ontstaan van trillingen. Ook onderzoeken we de effecten van mogelijke maatregelen en zoeken we naar innovatieve oplossingen.  De Praktijkproef Gedifferentieerd Rijden maakt deel uit van deze innovatie-agenda.

ProRail heeft de opdracht om de praktijkproef 'Gedifferentieerd rijden' uit te voeren

Dit als onderdeel van de innovatie-agenda trillingen. 

Doel is om vast te stellen welk effect  langzamer rijden van goederentreinen in de nachtelijke uren  heeft op trillingen. In het onderzoek naar gedifferentieerd rijden wordt tevens gekeken naar de economische gevolgen voor de verladers en goederenvervoerders, maar ook naar de beschikbare capaciteit op het spoor en andere logistieke gevolgen.

De uitkomsten van de Praktijkproef worden betrokken bij de ontwikkeling van een  generiek  afwegingskader. Hierin wordt zichtbaar wat de kosten en baten zijn van langzamer rijden van goederentreinen in de nacht vanuit verschillende invalshoeken: de omgeving, de vervoerders, de verladers en de beheerder van het spoor. Ook blijkt hieruit welke informatie per locatie specifiek moet worden uitgezocht.

De praktijkproef start maandag 23 december en duurt tot medio februari

In die periode rijden een aantal goederentreinen in de nacht niet harder dan 60 km per uur. De overige goederentreinen rijden de ‘normale’ snelheid van 80 tot 95 km per uur. Daarnaast zal er in twee of drie nachten een speciale testtrein gaan rijden. Deze bestaat uit goederenwagons met verschillende gewichten (aslasten). De testtrein voert een reeks ritten uit met wisselende snelheden van 40, 60 en 95 km per uur.

Trillingsniveaus worden gemeten op meerdere locaties tussen Meteren en Boxtel

Dit wordt gedaan op 25 meter afstand van het spoor. 

De snelheid van de treinen wordt vastgelegd met camera’s. ProRail verzamelt alle meetresultaten en werkt deze uit in een rapportage. Dit rapport wordt gedeeld  met het ministerie. De eindconclusies worden medio 2020 besproken met alle betrokken stakeholders. Daarna presenteert het Ministerie van IenW het eindresultaat aan de Tweede Kamer.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.prorail.nl/gedifferentieerdrijden.