Raad bespreekt visie zon- en windenergie op 22 september

In de vergadering van 22 september ging de gemeenteraad in meerderheid akkoord met de visie zon- en windenergie Boxtel. De visie geeft aan hoeveel, waar en hoe zonneparken in de gemeente worden toegestaan. Daarbij gaat het om de eerste fase waarin er ruimte is voor maximaal 50 hectare zonneparken in de hele gemeente. In de visie zijn de voorwaarden opgenomen waaraan de initiatieven moeten voldoen. Bekijk hier de visie.

Zonneladder

Ingediende initiatieven worden ook getoetst aan een zonneladder. Deze ladder geeft aan dat eerst het potentieel aan zonnepanelen op daken moet worden benut (trede 1). Vervolgens komen parken in de omgeving van stedelijk gebied in aanmerking (trede 2). In de laatste plaats wordt gekeken naar de mogelijkheden voor zonneparken in het buitengebied (trede 3).

Boxtel neemt in eerste instantie alleen initiatieven uit trede 2 in behandeling. Als de beschikbare 50 hectare niet wordt benut, komen de hoogst scorende initiatieven in trede 3 in aanmerking.

Toetsing

In de visie wordt in 6 stappen beschreven hoe de beoordeling van de initiatieven zal gaan. Er zal onder andere gekeken worden naar de volgende punten:

  • Welke manier de omgeving participeert in het project.
  • Toename van de biodiversiteit op en direct nabij de projectlocatie.
  • De borging van de ruimtelijke kwaliteit van het zonnepark.
  • De maatschappelijke kosten voor inpassing op het elektriciteitsnetwerk.
  • Toename van de recreatieve en toeristische waarde.
  • Invulling van de waterbergingsfunctie in een gebied met een waterbergingsopgave.
  • Afname van de stikstofdepositie in een zone van 1 kilometer rondom de Kampina.

Beoordeling plannen

Volgens planning kunnen initiatiefnemers voor zonneparken in het vierde kwartaal van dit jaar hun plannen indienen. Uiteraard onder de voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de visie. Leden van de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel (WUBBB) en onafhankelijke deskundigen beoordelen de ingediende verzoeken op ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Het college stelt op basis van de adviezen van de werkgroep de voorkeursvolgorde op van de ingediende plannen. De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor zonneparken buiten de bebouwde kom groter dan 1,5 hectare of een bebouwingsoppervlakte groter dan 2.500 m2.

Windenergie

Ook voor windenergie zijn in de visie de mogelijkheden in kaart gebracht. Maar hiervoor geldt dat er eerst nader onderzoek en overleg met buurgemeenten, grondeigenaren en de netwerkbeheerder noodzakelijk is. Daarnaast stelt de gemeente een afwegingskader op. Dat zijn -net zoals bij zon- voorwaarden waaraan een windpark moet voldoen.