Realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten

In de afgelopen periode hebben zich verschillende initiatiefnemers bij ons gemeld voor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten. Wij zien meerwaarde in het realiseren van voldoende kwalitatieve huisvesting voor deze doelgroep.

Voorkomen van overlast

Arbeidsmigranten wonen, werken en leven hier en leveren een bijdrage aan de lokale en regionale economie. Soms is dit voor een kortere periode, maar het kan ook om een langere tijd gaan. Verblijfslocaties voor arbeidsmigranten zijn echter onvoldoende beschikbaar en te vaak van onvoldoende kwaliteit. 

De gemeente ziet meerwaarde in het realiseren van voldoende kwalitatieve huisvesting. Daarnaast moet deze huisvesting vooral beschikbaar zijn voor arbeidskrachten die in Boxtel werken. ‘Hiermee wil de gemeente overlast in woonwijken tegengaan, de druk op de lokale woningmarkt verlagen en humane huisvesting mogelijk maken voor iedereen die in Boxtel woont en werkt’, zegt wethouder Eric van den Broek (Economie & Participatie) over het proces.

Spelregels in samenspraak

De gemeente gaat zelf geen huisvesting realiseren. We gaan kijken binnen onze mogelijkheden en een actieve rol spelen. Zo gaan we de spelregels vaststellen over de manier waarop mogelijke initiatiefnemers huisvesting voor arbeidsmigranten kunnen realiseren. In de beleidsvorming wordt ook rekening gehouden met de aanbevelingen van de Commissie Roemer. Denk hierbij aan het beperken van het aantal personen per kamer en beperkte reisafstand van woon-werkverkeer.

In 2019 zijn er verdiepende bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. Afgelopen periode hebben de bijeenkomsten een vervolg gekregen. Gemeente Boxtel heeft ongeveer 20 gesprekken met stakeholders gevoerd om te kijken naar mogelijkheden.

Uit deze gesprekken zijn een aantal gemeenschappelijke punten naar voren gekomen:

  • Meer huisvesting voor arbeidsmigranten is noodzakelijk;
  • Stel ambitieuze kwalitatieve eisen aan deze nieuwe huisvesting;
  • Kies voor tijdelijke locaties voor de duur van 10 jaar;
  • Locaties worden landschappelijk en stedenbouwkundig ingepast en bieden een goed woon- en leefklimaat voor arbeidsmigranten en omwonenden;
  • Illegale kamerverhuur en overbewoning leidt tot overlast in wijken. Door in te zetten op gerichte handhaving wordt de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeterd.

Zoeken naar evenwicht

Over een aantal punten gaan we de discussie nog voeren. Op de onderstaande onderdelen is het vooral zoeken naar een gezond evenwicht. Het betreft de volgende punten:

  • Omvang van locaties

Wij willen een hoge standaard neerzetten als het gaat om de kwaliteitseisen en de huisvesting van 800 arbeidsmigranten in de komende drie jaar. Belangrijke kwaliteitseisen zijn: 24/7 aanwezigheid van beheer, het aantal personen dat o.a. sanitaire voorzieningen deelt, normen voor parkeren, huisvuil en ontspanningsmogelijkheden. Kwaliteitseisen vragen echter om een investering. Alleen bij een complexgewijze vorm van huisvesting kunnen we deze eisen garanderen. De gemeente wil daarom inzetten op kwalitatieve complexgewijze huisvesting op enkele locaties. De ondergrens ligt op minimaal 150 personen en maximaal 400 personen op één locatie. Het hanteren van een ondergrens zorgt dat de huisvesting op een beperkt aantal locaties goed kan worden georganiseerd.

  • Delen van slaapkamer en voorzieningen

Een volgend punt is het maximale aantal personen op één slaapkamer. In de huidige landelijke normen is dit niet vastgelegd. Vanuit privacy en hygiëne willen we het aantal personen per slaapkamer beperken. Moet hierbij één persoon per slaapkamer onze standaard worden of bieden we ook ruimte voor mensen die een slaapkamer willen delen? Bijvoorbeeld partners en vrienden die samen vanuit het land van herkomst tijdelijk in Nederland komen werken. Er kwam nu vooral naar voren dat de voorkeur neigt naar een combinatie van units met vier individuele slaapkamers met gedeelde voorzieningen en studio’s met eigen voorzieningen voor maximaal twee personen.

  • Locaties en tender

In het beleid worden geen concrete locaties benoemd. Er wordt aangeven dat de kwalitatieve complexgewijze huisvesting niet in woonwijken, op bedrijventerreinen of op recreatieterreinen wordt toegestaan. Dit, om illegale kamerverhuur en overbewoning in de wijken te voorkomen. In het buitengebied zijn er alleen mogelijkheden voor agrarische bedrijven voor de uitvoering van werkzaamheden bij het bedrijf. Voor de extra huisvesting komen dan ook locaties in beeld in de directe omgeving van de bedrijventerreinen Ladonk, Vorst en Daasdonk. Om de meest geschikte initiatieven te realiseren onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om met een tenderprocedure te werken. Dan kunnen verschillende initiatieven naast elkaar op kwaliteit worden beoordeeld.

Vervolgproces

Op dinsdag 15 september vindt een beeldvormende presentatie voor de gemeenteraad plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de kwalitatieve randvoorwaarden en bovenstaande punten. Op dinsdag 13 oktober staat de besluitvorming over de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gepland.