Voorlopig geen woningbouw in Lennisheuvel

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Achter Den Eijngel. De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd. De gemeente betreurt deze uitspraak zeer omdat dit betekent dat er voorlopig nog niet kan worden gebouwd in Lennisheuvel. Dit heeft nadelige gevolgen voor de leefbaarheid in Lennisheuvel. De Raad van State heeft het bestemmingsplan Achter Den Eijngel in zijn geheel vernietigd. Reden hiervan is dat de Raad van State van oordeel is dat de Ecologische Verbindingszone Heerenbeekloop in het bestemmingsplan niet volgens de eisen van de provinciale verordening is beschermd.

Wat houdt het plan in

Op 10 april 2019 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Dit plan voorziet in woningbouw aan de zuidzijde van Lennisheuvel tussen de bestaande bebouwing en de Heerenbeekloop.

Wie heeft beroep ingesteld

Enkele omwonenden en Vereniging het Groene Hart zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Raad van State. De omwonenden vrezen dat de nieuwe woningen hun woon- en leefklimaat aantast en dat er geen behoefte is aan deze woningbouw. De omgeving en het Groene Hart zijn daarnaast bang dat de komst van de woningen de natuur in de omgeving aantast. Het Groene Hart vindt verder dat de gemeenteraad te weinig rekening heeft gehouden met de cultuurhistorische waarden van het naastgelegen monument ‘Den Eijngel”. Al op 21 september 2020 heeft hierover de zitting plaatsgevonden bij de Raad van State in Den Haag. Door omstandigheden bij de Raad van State heeft de uitspraak erg lang op zich laten wachten.

Wat vindt de Raad van State

De Raad van State heeft alle beroepen ongegrond verklaard. Dit echter met uitzondering van een beroep voor wat betreft de regeling voor de Ecologische Verbindingszone Heerenbeekloop. In de Verordening ruimte van de provincie staat dat bij een ecologische verbindingszone, zoals de Heerenbeekloop, rekening gehouden moet worden met een breedte van ten minste 50 meter. In het bestemmingsplan is dit teruggebracht naar 40 meter. Er heeft geen procedure tot herbegrenzing van de Ecologische Verbindingszone plaatsgevonden. Het plan is volgens de Raad van State hierdoor in strijd met artikel 11.1 van de Verordening vastgesteld. Het beroep met betrekking tot dit punt is daarom gegrond verklaard. Op basis hiervan oordeelt de Raad van State dat de woonbestemmingen binnen deze 50 meter in strijd zijn met de Verordening. Vanwege de samenhang binnen de woonbestemmingen is het plan niet enkel vernietigd voor wat betreft de plandelen binnen de 50 meter maar is het bestemmingsplan in zijn geheel vernietigd.

Wat nu

De gemeente gaat zich nu, samen met de projectontwikkelaar, provincie en adviseurs, buigen over de uitspraak en de vervolgstappen.