Worstelen voor een sluitende begroting

Door keuzes te maken kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel een sluitende begroting presenteren.
Het college ziet het als haar plicht om deze beleidsperiode af te sluiten met een sluitende meerjarenbegroting. Het college realiseert zich dat dit geen gemakkelijke opgave is, maar wil geen begroting met rode cijfers doorschuiven naar het nieuwe bestuur.

Brabantse gemeenten worstelen

Een sluitende begroting is een lastige opgave. Deze opgave wordt extra lastig door de coronapandemie. 2020 is een ander jaar geworden dan verwacht. De impact van de crisis op 2021 is moeilijk te voorspellen. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant constateren echter dat al voor de coronacrisis de financiële positie van veel gemeenten onder druk stond vanwege de tekorten in het sociale domein. Dit geldt ook voor de gemeente Boxtel. In de vorige begroting hebben we al voor een omvangrijk bedrag taakstellingen opgenomen om de begrotingstekorten in te dammen. Het college zet zich nog steeds in om deze taakstelling te realiseren.

Geen nieuw beleid

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Vanaf 2021 verwelkomen we de kern Esch bij de gemeente Boxtel en zal er een nieuw gemeentebestuur aantreden. In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen. Dit geeft de ruimte voor het nieuwe bestuur om keuzes te maken.


Stijging van de lokale lastendruk minder dan de trend
Het college presenteert een sluitende meerjarenbegroting. Dit gebeurt zonder de OZB boventrendmatig te verhogen en met een verlaagde afvalstoffenheffing. Concreet betekent dit voor een huurder een stijging van de lastendruk in 2021 met 1,77%. De lastendruk van een eigenaar van een woning met een WOZ-waarde tussen € 250.000 en € 400.000 stijgt met 2,3% tot 2,5%.

Maatregelen en wijzigingen voor een sluitende begroting

Naast maatregelen op andere beleidsterreinen stelt het college ook een aantal maatregelen voor in het sociale domein. Er wordt gekozen voor maatregelen die zo weinig mogelijk impact hebben op onze inwoners en de samenleving. Maar die wel leiden tot een financiële besparing. Het college zet nog meer in op het sturen op eigen kracht en de inzet van het sociale netwerk. Met de opbrengst van de maatregelen worden allereerst alle nog openstaande taakstellingen van het programma Maatschappelijke ontwikkeling afgeboekt.
Bij de kerntakendiscussie volgend jaar worden er mogelijk keuzes gemaakt met meer impact.
Bij het opstellen van deze Begroting 2021 bleek dat de bijdrage aan de GGD is opgenomen op basis van een inwoneraantal inclusief Esch. De effecten van de komst van Esch worden later via een aparte begrotingswijziging in de Boxtelse begroting opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 75.000 per jaar.

Doorkijk voor komende periode

“We hebben nog een aantal hobbels te nemen in 2020. Wat precies het gevolg van corona zal zijn voor de gemeente Boxtel is nu nog niet te voorspellen. Dat er gevolgen zijn en dat ze impact hebben op onze gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen, is zeker”, aldus wethouder financiën Herman van Wanrooij.
Na verwerking van de 1e begrotingswijziging 2021 leggen we de gemeenteraad een Begroting 2021 voor die structureel en reëel sluitend is. Op 27 oktober wordt de begroting besproken in de gemeenteraadsvergadering.