Aanvraag voor het plaatsen van containers, bouwsteigers en andere bouwobjecten

Met dit formulier vraag je ontheffing aan voor het plaatsen van een container, bouwsteiger en andere bouwobjecten op de openbare weg.

 • 1 Huidige Toelichting
 • 2 Gegevens aanvrager
 • 3 Object
 • 4 Controle
 • 5
Wil je de toelichting bekijken?
Toelichting aanvraag voor het plaatsen van containers, bouwsteigers en andere bouwobjecten

Ontheffing artikel 2.1.5.1. APV Boxtel


Voorwaarden
Begripsbepalingen
 1. Bouwobject (verplaatsbaar) materiaal en/of materieel ten dienste van bouw en onderhoudswerkzaamheden of van de daartoe betrokken personen, bijvoorbeeld steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels.
 2. Openbare plaats: Een voor het publiek, toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder c;
 3. Weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Criteria plaatsen van bouwobjecten
 1. Het is toegestaan tijdelijk maximaal vier bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elke van de volgende voorwaarden:
  1. Het bouwobject brengt door de omvang of vormgeving constructie, plaats van bevestiging of het beoogde gebruik geen schade toe aan openbare plaatsen.
  2. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatige en veilige gebruik van de openbare plaats en vormt geen belemmering voor het doelmatige beheer en onderhoud van openbare plaatsen.
  3. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruiker van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.
  4. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.
  5. De duur van de ingebruikname van een openbare plaats bedraagt aaneensluitend niet langer dan 4 weken.
  6. Op een voetpad is een vrije doorgang van tenminste 1,5 meter breed, in een zoveel mogelijk rechtdoorgaande lijn, gewaarborgd voor voetgangers en mensen met een fysieke beperking, bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers.
  7. Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4 meter breed met een vrije hoogte van tenminste 4,20 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.
  8. Het bouwproject moet zodanig geplaatst worden dat voorzieningen voor hulpdiensten goed te bereiken en te gebruiken zijn. Opstelplaatsen voor de brandweer moeten goed bereikbaar blijven. Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, voedingspunten van droge blusleidingen, etc. moeten onbelemmerd te gebruiken zijn.
  9. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder, overlast of gevaar op voor het milieu.
 2. Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden, indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven openbare plaatsen te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

Opvolgen aanwijzingen
Door of namens een bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste bouwobjecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Schade
Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het bouwobject zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Kosten
Ontheffing: € 32,00

Verdere informatie
Indien je nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met de afdeling Inrichting, Verkeer en Verontreiniging, telefoonnummer (0411) 65 52 48.